• Škôlka

     • Malé sovičky

     • Do triedy Malých sovičiek chodia detičky vo veku troch až štyroch rokov. Počet detí v tejto triede je 15. Deťom sa venujú dve pani učiteľky, ktoré rešpektujú potreby každého jedného dieťaťa.

      Každé dieťa je brané v tejto skupine individuálne, ako jedinec, ktorý má svoje schopnosti a zručnosti odlišné od druhých detí. Deti podporujeme vo všetkých smeroch, pričom sa zameriavame na to, aby deti boli samostatné a dokázali si vypýtať pomoc. 

      Každé dieťa je zvedavé a preto sa vždy snažíme nájsť odpoveď na jeho otázky. S deťmi sa učíme hravou formou, v ktorej ich motivujeme a snažíme sa ich vtiahnúť do vzdelávacieho procesu. Učenie prebieha nielen prostredníctvom hry, ale aj pomocou rôznych pracovných listov zameraných na vývin zručností a schopností. 

       

     • Veľké sovičky

     • Do triedy Veľkých sovičiek chodia deti vo veku päť až šesť rokov, pričom celkový počet detí v triede je 10. Učenie sa v tejto triede je zamerané na predškolskú prípravu

      Trieda Veľkých sovičiek má svoju jednu triednu pani učiteľku, ktorá sa im denne venuje a prirpavuje ich na nástup do školy. Pri vyučovaní používame inovatívne metódy, zameriavame sa na rozvoj tvorivosti, logického myslenie, samostatnosti a schopnosti efektívne riešiť problémy. 

      Vyučovací proces vždy vychádza z vopred pripravených plánov, ktoré sú tvorené tak, aby snímali každú časť vývinu dieťaťa. Pracujeme s interaktívnou tabuľou, učíme sa programovať pomocou robotickej hračky Botley, robíme rôzne fyzikálne a prírodovedné pokusy, veľa tvoríme, kreslíme a maľujeme. 

      S deťmi vždy otvorene hovoríme o emóciách, používame rôzne emočné karty na vyjadrenie svojich pocitov, učíme sa pracovať s vlastnými pocitmi.