• Eurofondy

    • Prestavba rodinného domu na jasle Chrenovec-Brusno

    • Publicita_projektu.pdf

      

      

      

      

     Prestavba rodinného domu na jasle Chrenovec-Brusno

      

      

     Základné informácie o projekte:

      

     Názov projektu:                            Prestavba rodinného domu na jasle Chrenovec-

                                                            Brusno

     Kód ITMS2014+:                           302021W751

     Prijímateľ:                                        Detský svet PERINKOVO, Chrenovec-Brusno 398,

                                                             972 32 Chrenovec-Brusno

     Miesto realizácie projektu:           Trenčiansky kraj, Okres Prievidza, Obec Chrenovec-

                                                             Brusno

     Poskytovateľ:                                Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  

                                                             a informatizácie Slovenskej republiky

     Operačný program:                      Integrovaný regionálny operačný program

     Prioritná os: 2.                                Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným        

                                                             službám     

     Špecifický cieľ:                               2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

     Kód výzvy:                                       IROP-PO2-SC211-2018-34

      

      

     Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

     Celková výška oprávnených výdavkov:         696 766,93 EUR

     Maximálna výška NFP (95 %):                     661 928,49 EUR

     Výška spolufinancovania (5 %):                       34 838,34 EUR

      

     Stručný popis a cieľ projektu:

      

     Hlavným cieľom prijímateľa je prostredníctvom zriadenia zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (ďalej aj „detské jasle“) zvýšiť kvalitu poskytovania verejných služieb s ohľadom na rozvoj ľudských zdrojov a sociálnu inklúziu.

      

     Špecifickým cieľom prijímateľa je prostredníctvom investícií do sociálnej infraštruktúry zvýšiť kvalitu života obyvateľov rovnakým štandardom verejných služieb a zlepšením ich dostupnosti.

      

     Opatrenia v oblasti sociálnej infraštruktúry smerujú k efektívnemu, vyváženému a trvalo udržateľnému rozvoju regiónu. Rozvoj v oblasti sociálnej infraštruktúry vedie k zvyšovaniu konkurencieschopnosti regiónu.

      

     Prijímateľ predloženým projektom podporí efektívne a udržateľné poskytovanie verejných služieb z miestnej a regionálnej úrovne.  Prijímateľ predloženým projektom plánuje zriadiť detské jasle s ambulantnou formou sociálnej služby na určitý čas. Kapacita vytvoreného zariadenia detských jasieľ bude v zmysle výzvy 20 miest.

      

     Prijímateľ plánuje podporiť starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s cieľom vytvoriť podmienky pre zosúlaďovanie pracovného, rodinného života, resp. lepšieho začlenia žien na trh práce. Cieľovou skupinou žiadateľa je rodič alebo FO, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravujúci sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravujúci sa na trh práce alebo vykonávajúci aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonávajúci zárobkovú činnosť.

      

     Prijímateľ bude realizovať dve hlavné aktivity:

     1. „Zriadenie detských jaslí“ v rámci oprávnenej aktivity výzvy d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku

      

     2. „Energetická hospodárnosť“ v rámci oprávnenej aktivity f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

      

      

     Prijímateľ bude realizovať hlavné aktivity projektu v termíne od 01/2021 do 12/2022 (24 mesiacov).

      

      

     Merateľné ukazovatele projektu:

     P0071 – Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku (20 miest)

     P0559 – Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku (1)

     P0374 – Počet renovovaných verejných budov (1)

     P0614 – Podlahová plocha renovovaných verejných budov (612,8 m2)

     P0700 – Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (20 443,46 kWh/rok)

     P0103 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (10,3 t ekviv. CO2).

      

     Hlavné aktivity prijímateľa sú v súlade s výzvou na predkladanie ŽoNFP č. IROP-PO2-SC211-2018-34.

      

     Predmetom projektu sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie a prístavby existujúceho objektu pre potreby zriadenia detských jasieľ.

      

     Prijímateľ reaguje na potrebu zvýšiť dostupnosť a udržateľnosť poskytovanej sociálnej služby na komunitnej úrovni.

     Prijímateľ reaguje na potrebu rozvoja sociálnych služieb zameraných na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života špecificky v spojení so službami starostlivosti o deti do 3 rokov.

     Prijímateľ schváleným projektom podporuje rozvoj komunitných sociálnych služieb, čím zabezpečí podporu rodičom a iným osobám zodpovedným za starostlivosť o dieťa.

      

     Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 398, 972 32 Chrenovec-Brusno, k. ú. Brusno, p. č. 43/2, 43/3, 43/4, 44, 59/1, 539/3 – intravilán obce.