• Škôlka

     • Každé dieťa je jedinečné

     • Sme súkromná materská škola, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí vo veku od 3 rokov do 6 rokov. Súkromná materská škola Perinkovo vznikla v roku 2017 a to hlavne na základe vysokého záujmu rodičov, ktorých deti navštevovali detské jasle Perinkovo. Náchádzame sa v príjemnom tichom dedinskom prostredí, ktoré umožňuje deťom dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, prechádzky po okolitej rozmanitej prírode a možnosti viac objavovať, bádať a skúmať, čo sa deje okolo nás. 

      Hlavným cieľom našej materskej školy je, aby každé dieťa bolo spokojné po stránky fyzickej, psychickej a emocionálnej, aby sa správne vyvíjalo, vzdelávalo a aby mu bolo venované čo najviac pozornosti a individuálneho prístupu.

      Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu intenzívne pripravujeme na školskú dochádzku. Výchova a vzdelávanie prebieha na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

      Materská škola Perinkovo je otvorená denne od 6:00 do 17:00 počas celého kalendárneho roka s výnimkou vianočných sviatkov, veľkonočných sviatkov a ostatných štátnych sviatkov.

     • Dieťa je rovnocenný partner

     • V Perinkove sa opierame o princípy montessori pedagogiky, pri výchove a vzdelávaní používame jednotlivé prvky tejto pedagogiky.

      Jedným zo základných prvkov je individuálny a osobnejší prístup k deťom a to aj vďaka malému počtu detí v jednotlivých triedach.

      Kapacitu škôlky máme stanovenú na 40 detí, pričom máme 4 pedagógov a 1 asistenta.

      Deťom sa tak počas vzdelávacej aktivity venujú súbežne viacerí pedagógovia, čím deti získavajú lepšie vedomosti a rýchlejšie sa učia.

      Triedy: 

      • trieda 3-5 ročných ( cca 20 detí )
      • trieda 5-6 ročných ( cca 20 detí)
     • Nie sme len učitelia, sme priatelia

      • Individuálny osobný prístup k deťom
      • Pripravené podnetné a bezpečné prostredie
      • Dieťa učiteľ motivuje, chyby sú v poriadku, dieťa je oceňované za svoj výkon
      • Vzdelávacie pomôcky a hračky prispôsobené potrebám detí
      • Zmiešaná veková skupina detí (aj keď máme vytvorené 2 triedy, počas ranných hier, poobedných hier, krúžkov , pobytu vonku a v jedálni fungujeme spoločne)
      • Ranná elipsa  (privítanie detí, vzájomné zvítanie sa, priblíženie činností počas dňa, zdieľanie svojich emócií a pocitov)
      • Podporovanie senzitívneho obdobia dieťaťa
      • Učenie sa uchopiť a porozumieť svojim emóciám
      • Osobnostný rast detí
     • Dieťa má možnosť výberu a vlastného rozhodnutia

      • Deti majú priestor na sebarozvoj, na rozvoj fantázie a predstavivosti, utužujeme vzájomné priateľstvá, každý konflikt s deťmi rozoberáme a vysvetľujeme dôsledky
      • U detí vytvárame pozitívny vzťah k prírode, vzdelávacie aktivity sa snažíme realizovať podľa počasia vonku
      • Pedagóg dieťa vedie pri hre a aktivite a podporuje ho v rozhodnutiach, neukazuje mu presný výsledok, ale pomáha mu formovať sa počas cesty k cieľu
      • Deti sa učia pracovať individuálne a aj v skupinkách
      • Deti považujeme za rovnocenných partnerov a tak sa s nimi aj rozprávame
      • Vytvorené hracie kútiky zamerané na rozvoj jednotlivých oblastí vývinu dieťaťa
      • Máme vytvorený vlastný senát
      • Deti majú množstvo kultúrnych a divadelných zážitkov a vystúpení
      • Nerobíme rozdiely medzi deťmi